دانلود رایگان » تگ های مطالب » فواید آیت الکرسی

دانلود کتاب الکترونیک اسرار و فواید خواندن آیت الکرسی

کرسی از ریشه ( ک- ر – س ) گرفته شده و به معنی اتصال یافتن اجزای یک ساختمان به هم می باشد و نیز کرسی را تخت هم می گویند که بر آن می نشینند که در این زمینه  می توان برای کرسی سه معنی آورد .

ادامه مطلب