دانلود رایگان » تگ های مطالب » کرک بازی EMPYRE: Lords of the Sea Gates

دانلود EMPYRE: Lords of the Sea Gates

EMPYRE: Lords of the Sea Gates در سال 1899 شهرهای ساحلی جهان را سیل فرا گرفت در نیویورک بسیاری از مردم شهر را ترک کرده اند. اما برخی قادر به این کار نبودند این افراد با هم گروه های خود را تشکیل می دهند. مهاجران ایتالیایی در ایتالیا کوچکی را تشکیل می دادند که منو شهر نوا را تشکیل می داد پلیس و کارکنان دولت به شهر Tammany City تبدیل شد. اربابان دریای گیتز یک بازی نقش مهمی در معنای کلاسیک است. هدف بازی این بود که شما با تجربه آشنا از غارت، تلاش، پیشرفت شخصیت و درست مثل بازی های قدیمی مدرسه، به شما ارائه دهد.

گذشته از ارتقاء گرافیکی تا امروز همچنین می خواستیم مسیر خودمان را در مسیر داستان های ما و جهان که برای شما ایجاد میشود ایجاد نمایند. قرن نوزدهم دارای تجارب زیادی است که از آنچه که معمولا در اکثر بازی ها مشاهده نمی کنید، استفاده می شود. این به ما فرصتی میدهد تا چیزی جدید کشف نماییم برای مثال: سیاستمداران موفق، کسانی بودند که بزرگترین باند اراذل و اوباش و کنترل ایستگاه های رای گیری بودند. اتحادیه های کارگری در این زمان با اعتصاب های مکرر و چندین بار، اعتصابکنندگان، در حال سقوط بودند. در سواحل قمار سگ ها با موش ها مبارزه می کنند. این نمونه ای از برخی از ایده هایی است که ما در گفتن داستان هایمان با آن کار کرده ایم. در این بازی شما میتوانید تجربه های جدیدی را بدست آورید و در گروه های مختلفی قرار بگیرید.

ادامه مطلب